بن درمان یار چیست؟

با ارائه کارت پزشکی درمان یار به مراکز طرف قرارداد هزینه درمانی شما کاهش خواهد یافت که می بایست به میزان مبلغی که از هزینه درمانی شما کسر شده بن درمان یار به مجموعه پذیرنده ارائه دهید  و با پرداخت باقیمانده هزینه درمان به مجموعه پذیرنده صورتحساب خود را تسویه نمایید

مثال:

هزینه درمان شما                               2.000.000 تومان

مبلغ پرداختی با بن درمان یار        1.000.000 تومان

مبلغ پرداختی نقدی                           1.000.000 تومان

نحوه تهیه بن کارت:

بن کارت درمان یار در بسته های یک میلیون تومانی عرضه میشود.

نکته مهم:جهت تهیه بن کارت درمان یار می بایست 2 % از ارزش بن کارت درمان یار  را پرداخت نمایید، بسته یک میلیون تومانی بن درمان یار با مبلغ 20.000 تومان در اختیار دارندگان کارت پزشکی درمان یار قرار می توجه:

بسته ی یک میلیون تومانی بن کارت هزینه درمانی شما با کارت پزشکی درمانیار شامل دو بخش میباشد:

1.سهم پرداختی بیمار(پرداخت با وجه نقد)

2.مبلغ پرداختی با بن کارت درمان یار