تعرفه خدمات آزمایشگاهی

 

تعرفه پرداختي بيمار با كارت پزشكي درمان یار مبلغ پرداختی با بن کارت درمان یار تعرفه آزاد مراكز درماني نوع درمان
30/000 30/000 60/000 فلورایدتراپی 1 خدمات دندانپزشكي اطفال
35/000 35/000 70/000 فیشور سیلانت 2
20/000 20/000 40/000 کشیدن دندان شیری 3
70/000 70/000 140/000 پست ریختگی (هرواحد) 1 پســـــت
71/000 71/000 142/000 فایبرپست  (هرواحد) 2
189/000 189/000 378/000 + هزینه لابراتوارPFM روکش 1 روكــــش

 

235/000 235/000 470/000 روكش فول سرام معمولي+ هزینه لابراتوار 2
267/000 267/000 530/000 روکش لامینیت+ هزینه لابراتوار 3
450/000 450/000 900/000 روکش زیرکونیا+ هزینه لابراتوار 4
12/000 12/000 000/24 چسپاندن هر واحد روکش 5
رایگان 15/000 15/000 چسباندن مجدد روکش ( توسط پزشك معالج) 6
385/000 385/000 770/000 ارتدنسی متحرک هر فک با لابراتوار 1 ارتــودنســي
25/000 25/000 50/000 فعال کردن  ارتدنسی متحرک (هرجلسه) 2
1/099/000 1/099/000 2/198/000 ارتدنسی ثابت هر فک با براکت معمولی 3
130/000 130/000 260/000 فضا نگهدارنده 4
430/000 430/000 860/000 پروتز دست دندان مصنوعی معمولی هرفک 1  

 

پـــروتــــز

600/000 600/000 1/200/000 پروتز دست دندان مصنوعی ژلاتینی هرفک 2
472/000 472/000 944/000 پلاک کرم کبالت هرفک + هزینه لابراتوار 3
225/000 225/000 450/000 پلاک پارسیل اکریلی تا پنج دندان+ لابراتوار 4
90/000 90/000 180/000 ریلاین  هرفک 5
1/200/000الی 1/500/000 1/200/000الی 1/500/000 1/300/000 الی 2/500/000 ایمپلنت   بایک واحد روکش 1 ايـمـپلنت
64/000 64/000 120/000 اندو(عصب کشی) تخصصی هرکانال 1  

خدمات تخصصي

76/000 76/000 152/000 درمان ريشه مجدد تخصصي هر كانال 2
105/000 105/000 200/000 جراحی تخصصی ریشه باقیمانده 3
169/000 169/000 300/000 جراحی تخصصی عقل نیمه نهفته 4
220/000 220/000 400/000 جراحی تخصصی عقل نهفته 5
189/000 189/000 378/000 جراحی  تخصصی   (هر ربع فک) 6
95/000 95/000 190/000 افزایش طول تاج دندان تخصصی 7