تعرفه خدمات زیبایی

تعرفه هاي خدمات زيبايي 1395

 

سهم پرداختي  بيمار

با كارت پزشكي درمان يار

تعرفه آزاد مراکز درماني نوع درمان
رايگان 15/000 مشاوره اوليه 1 مشاوره
نيم بها 35/000 ويزيت مراجعه جهت تجويز دارو 2 ويزيت
20/000 الي 30/000 30/000 الي 70/000 چانه (هرجلسه) 1  

 

 

 

ليزر موهاي زائد

(طول درمان 3 تا 5 جلسه)

20/000  الي 30/000 30/000 الي 70/000 پشت لب(هرجلسه) 2
20/000  الي 30/000 30/000 الي 70/000 گونه (هرجلسه) 3
80/000 الي 100/00 100/000 الي 150/000 كل صورت (هرجلسه) 4
30/000 الي 50/000 40/000 الي 100/000 زير بغل (هرجلسه) 5
70/000 الي 90/000 100/000 الي 150/000 دست تا آرنج  (هرجلسه) 6
50/000   الي 70/000 70/000 الي 120/000 بازو (هرجلسه) 7
90/000  الي 110/000 120/000 الي 170/000 ساق پا تا زانو (هرجلسه) 8
80/000   الي 100/000 120/000 الي 200/000 كشاله (هرجلسه) 9
40/000   الي 70/000 50/000 الي 100/000 خط بيكيني (هرجلسه) 10
90/000    الي120/000 120/000 الي 200/000 بيكيني کامل(هرجلسه) 11
550/000 900/000  ليزر کل بدن (شامل پاها، دستها ،بيکيني ،کل صورت،زير بغل) 12

**تعرفه فوق جهت تراکم مو در حد طبيعي بوده و در صورت ابتلا به هيرسوتيسم(پرموئي شديد) تعرفه براساس تعداد(شات) مورد نياز محاسبه خواهد گرديد.

**تعرفه فوق از جلسه چهارم به بعد ، بسته به نوع پاسخگويي بيمار به ليزر ، 10 تا 30 درصد کاهش مي يابد.

300/000 الي 440/000 400/000 الي 800/000

(جوانسازي(موي سر،زير چشم،دستها و صورت

هزينه هر کيت مصرفي  ، بسته به نوع کيت

1

سلولهاي بنيادي جوانسازي

 (PRP)

45/000 الي 65/000 70/000 الي 110/000 لاغري موضعي، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) 1  

 

مـزوتــراپـي

 

 

 

55/000 الي 75/000 80/000  الي 110/000 مزوتراپي دورچشم(برطرف کردن تيرگي ،گودي و چروک هردو چشم) بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) 2
80/000 الي 110/000 120/000 الي 160/000 مزوتراپي تقويت موي سر ، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) 3
77/000 الي 110/000 120/000 الي 160/000 مزوتراپي کل صورت به جزدورچشم ، بسته به نوع موادمصرفي ( هر جلسه) 4
15/000  الي 20/000 30/000الي 40/000 برداشتن خال ريز     (هر عدد) 1  

برداشتن خال

 

25/000  الي 30/000 40/000 الي 50/000 برداشتن خال متوسط (هر عدد) 2
35/000   الي 60/000 50/000 الي 80/000 برداشتن خال درشت ( هر عدد) 3
260/000الي380/000 350/000 الي 600/000 گونه ، لب ،خط خنده  ،هزينه هر ويال ، بسته به نوع موادمصرفي 1 تـزريق ژل
180/000 الي220/000 200/000 الي  400/000 هر نقطه از صورت  ،هزينه هر ويال ، بسته به نوع موادمصرفي 1

 

تـزريق بوتاكس
30/000 الي 40/000 40/000  الي 70/000 تخليه منافذ پوست (پاكسازي عمقي ) 1  

جـوان سـازي

طول درمان 2

تا 5 جلسه

30/000 الي 40/000 40/000  الي 70/000 ليفتينگ غير جراحي جهت برطرف كردن چين و چروك پوست 2
30/000 الي 54/000 50/000  الي 80/000 ميكرودرم ابريشن يا لايه برداري فيزيكي ( هر جلسه) 3
35/000 الي 69/000 50/000  الي 110/000 لايه برداري شيميايي بسته به مواد مصرفي ( هر جلسه ) 4
100/000الي130/000 150/000 الي 200/000 ليزر رفع تاتوي ابرو ( دو طرف هر جلسه) 1 (رفع تاتو(خالکوبي
2/500/000 الي 3/500/000 3/000/000 الي 5/000/000 کاشت موي تخصصي با بهره گيري از متد روز دنيا 1 کاشت مو
2/000/000 الي 2/500/000 3/000/000الي 4/000/000 کاشت ابرو تخصصي(هردو طرف) 1 کاشت ابرو
3/400/000 4/000/000 الي 6/000/000 جراحي زيبايي بيني تخصصي 1 جراحي زيبايي بيني
1/200/000 1/600/000 خارج ران  2 طرف 6 1/850/000 2/500/000 شكم 1  

ليپوليز

رفع چربي زيرپوست )

و تخليه  توسط ليزر بدون

(جراحي باز

 

1/200/000 1/600/000  داخل ران  2 طرف 7 1/400/000 1/900/000

پهلو

2طرف

2
1/800/000 2/200/000 پشت ،كمر،ِ زيربغل 2طرف 8 1/250/000 1/700/000 غبغب 3
1/300/000 1/700/000 ساق پا   2 طرف 9 1/200/000 1/600/000 گردن 4
1/500/00 2/200/000          طرف        بازو2 5

 

 

**تعرفه خدمات زيبائي ارائه شده ،درصدبالائي از خدمات زيبائي را شامل مي شود.درصورت تشخيص و پيشنهاد پزشک و نياز به ديگر خدمات خارج از تعرفه فوق، هزينه ديگرخدمات براساس توافق و توجيه پزشک و مشترک صورت پذيرفته و در حيطه مسئوليت شرکت سپهرسازان درمان يار نمي باشد.

**تعرفه فوق براساس خدمات وموادمصرفي ممتازپزشكي ،باكاهش30 درصدي نسبت به ميانگين تعرفه هاي تخصصي ورايج تنظيم گرديده است.

**تعرفه جراحي زيبايي بيني ذکر شده در تعرفه فوق مختص جراحي زيبايي بيني بوده و در صورت انجام امور درماني مانند وجود شکستگي ، انحراف و……. شامل افزايش هزينه مي گردد.