تعرفه خدمات عمومی دندانپزشکی

مبلغ پرداختي بيمار با كارت پزشكي درمان یار مبلغ پرداختی با بن کارت درمان یار تعرفه آزاد مراكز درماني نـــــوع درمــــان  
رایگان 15.000 15.000 معاینه توسط  دندان پزشک عمومی 1

خـــدمــــات

3.000 3.000 6.000 ست یکبار مصرف 3
3.000 3.000 6.000 پانسمان 3
7.000 7.000 14.000 عکس پری اپیکال 1 راديـو گـرافـي
9.000 9.000 18.000 عکس دیجیتال 2
33.000 33.000 70.000 جرم گيري +بروساژ هر فك 1 جــرم گـــيري
38.000 38.000 76.000 پالپوتومی اطفال و بزرگسال 1 پالپوتومی
12.000 12.000 24.000 پین داخل کانال 2
40.000 40.000 80.000 ترمیم با آمالگام يك سطحي 1  

تــرميـمـي

( پـركردن )

45000 45000 90.000 ترمیم با آمالگام دو سطحي 2
53.000 53.000 106.000 ترمیم  با آمالگام سه سطحي 3
65.000 65.000 130.000 ترميم با آمالگام بيلداپ 4
50.000 50.000 100.000 ترميم با كامپوزيت يك سطحي 5
55.000 55.000 110.000 ترميم با كامپوزيت دو سطحي 6
60.000 60.000 120.000 ترميم با كامپوزيت سه سطحي 7
70.000 70.000 140.000 ترميم با كامپوزيت بيلداپ 8
120.000 120.000 240.000 کامپوزیت زیبائی(ونیرکامپوزیت) 9
24000 24000 480.00 کشیدن دندان قدامی 1  

 

كشـيدن دنــدان

 

35.000 35.000 70.000 کشیدن دندان خلفي 2
42.000 42.000 85.000 كشيدن دندان عقل معمولی 3
50.000 50.000 100.000 کشیدن ریشه باقیمانده هر دندان 4
20.000 20.000 40.000 درمان درای ساکت(هرجلسه) 5
19.000 19.000 38.000 دره ناژآبسه داخل دهانی 6