دکتر سمیرا شفیعی

با ارئه کارت پزشکی درمان یار در [field name='markaz' '] طبق تعرفه های کارت پزشکی درمان یار پذیرش می شوید

[field name='khadamat' ']

وضعیت مجموعه

[field name='ok' ']

تبلیغات

سئو سایت

نام مرکز

[field name='markaz' ']

[field name='darsad' ']

[field name='markaz' ']

[field name='date' ']

۵۰ درصد از هزینه های درمانی شما با کارت پزشکی درمان یار در [field name='markaz' '] کاهش پیدا می کند

[field name='Address' ']

[field name='tell' ']

[field name='website' ']

توضیحات شرایط استفاده

توضیحات

[field name='sh-es' ']

شرایط استفاده

[field name='info' ']

لطفا قبل از مراجعه حضوری به مرکز به صورت تلفنی هماهنگ نمایید.

[field name='tell' ']

دیدگاه و پرسش و پاسخ