سفارش کارت درمان یار

توضیحات:

  • درج کردن شماره تماس معتبر الزامی می باشد.
  • درج کردن آدرس معتبر الزامی می باشد.
  • قیمت کارت 65.000 تومان می باشد.
  • سرپرست خانواده میتواند برای 10 نفر از افراد تحت تکفل خود به عنوان زیر مجوعه کارت پزشکی درمان یار سفارش دهد.
  • با صدور هر کارت زیر مجموعه 10.000 تومان به هزینه کارت اضافه می شود
  • ارسال کارت از طریق پست خواهد بود.
  • ارسال کارت پزشکی درمان یار رایگان می باشد.

فروش غیر فعال می باشد

[gravityform id="1" title="true" description="true"]